Items Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal

Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal. Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal.

 1. Competències i funcions que exerceix l'Ajuntament, siguen pròpies o atribuïdes per delegació

  En l'enllaç següent podeu trobar la informació relativa a les competències i funcions que exerceix l'Ajuntament d'Onda, siguen pròpies o atribuïdes per delegació. +info


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 2. Normativa aplicable a l'Ajuntament

  En aquesta secció podreu trobar la informació jurídica rellevant i textos normatius aplicables a l'Ajuntament d'Onda

  Normativa d'aplicació a l'Ajuntament

  La determinació del sistema de fonts de les corporacions locals és una operació que presenta una gran complexitat en el règim local espanyol. Aquesta complexitat deriva de la diversitat de legisladors, del repartiment competencial previst en la Constitució i de la proliferació de normes emanades dels diferents legisladors.


  Per a resoldre el problemacal acudir a un seguit de principis, com ara els de territorialitat, competència, prevalença i supletorietat.

  De l'aplicació d'aquests principis es desprén que el sistema de fonts del règim local i, per tant, la normativa d'aplicació a l'Ajuntament d'Onda, és la següent:

  1. Constitució espanyola.
  2. Estatut d'Autonomia.
  3. Legislació estatal bàsica: Llei  7/1985, de 2 d'abril,  reguladora  de  les  bases de el  règim local
  4. Legislació autonòmica de règim local: Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana
  5. Legislació estatal no bàsica: Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions  legals vigents en matèria de règim local.

  6. Ordenances municipals: Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament d'Onda

  7. Legislació estatal no bàsica i supletòria: Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

  Ordenances, estatuts i bans municipals

  En l'enllaç següent podreu trobar la informació relativa a aquesta legislació  enllaç

  Normativa sobre Urbanisme i Medi ambient

  En l'enllaç següent podreu trobar la informació relativa a aquesta legislació enllaç

   


  Fecha ultima actualización: 2020-03-02
 3. Identificació dels ens dependents participats als quals pertany l'Ajuntament, incloent enllaços en les seues pàgines web corporatives

  ENS WEB OBJECTE SOCIAL

  Comunitat d'usuaris d'abocaments de l'EDAR mancomunada Vila-real, Onda, Betxí i les Alqueries

   

  Gestió de la depuradora d'aigües residuals mancomunada: Vila-real, Betxí, les Alqueries i Onda


  Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d'influència de la província de Castelló.

  http://www.pacteceramic.es/

  El disseny, la promoció, la gestió, l'evolució i l'avaluació d'aquelles accions i programes que s'aproven al seu si per a la creació d'ocupació, la inserció sociolaboral i el desenvolupament econòmic, empresarial i social en l'àmbit territorial pertanyent als municipis consorciats.

   

  Consorci concessionari d'aigües (Xarxa de proveïment de la Plana)

   

   

  El consorci és l'encarregat de la Xarxa de proveïment de la Plana, que dona subministrament als municipis de les Alqueries, Betxí, Borriana, la Llosa, Moncofa, Nules, Onda, la Vall d'Uixó, Vila-real, la Vilavella i Xilxes.

  Consorci per a l'execució de les previsions del Pla zonal de residus de les zones II, IV i V.

   

  Desenvolupament i millora del pla integral de residus per a garantir una direcció adequada de la gestió de residus en les zones II, IV i V.

  Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica

  https://www.ciudades-ceramica.es/


  Promoció del treball en xarxa entre les ciutats espanyoles amb vincles tradicionals amb la ceràmica, siguen de tipus productiu, cultural o d'una altra índole.

  Reciplasa

  http://www.reciplasa.es/reciplasa/

  La construcció de les infraestructures necessàries per a l'explotació del tractament i la gestió dels residus dels municipis que la formen: Almassora, Benicàssim, Betxí, Borriana, Castelló de la Plana, l'Alcora, Onda i Vila-real

   


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 4. Organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa municipal, amb identificació dels diferents òrgans decisoris, consultius, de participació o de gestió, i l'especificació de la seua seu, composició i competències

  En el següent enllaç podrà trobar l'estructura organitzativa municipal enllaç


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 5. Identificació dels responsables dels diferents òrgans assenyalats en el paràgraf d), especificant el seu perfil i trajectòria professional

  En el següent enllaç pot accedir a la informació relativa a la relació dels títols, càrrecs i experiència dels responsables polítics de l'Ajuntament que qualifiquen a una persona i reflecteixen la seua carrera professional enllaç


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 6. Estructura administrativa departamental de l'entitat, amb identificació dels màxims responsables departamentals

  Lloc Titular Telèfon Correu
  Secretaria
  Secretari general Carlos Forés Furió 964 600 050 secretaria@onda.es
  Oficial major Jaime Manero Viñeta 964 600 050 contratacion@onda.es
  Cap de secció de Personal Natividad López Romero 964 600 050 personal@onda.es
  Cap de secció de Secretaria Iván Castelló Mor 964 600 050 secretaria@onda.es
  Tècnic mitjà Informàtic Santiago Ruipérez García 964 600 050 informatica@onda.es
  Arxivera Pilar Aparici Saborit 664 430 292 arxiu@onda.es
  Cap de negociat del  SAT Felisa Segarra 964 600 050 sat@onda.es
  Cap de negociat de Personal José Miguel Juárez Gallego 964 600 050 personal@onda.es
  Hisenda
  Interventor Andrés V. García García 964 600 050 intervencion@onda.es
  Tresorera M.ª Isabel Marco Monfort 964 600 050 tesoreria@onda.es
  Cap de secció de Rendes Josefa Maroco Berrocal 964 600 050 rentas@onda.es
  Cap de secció  d'Intervenció Mónica Rovira Sánchez 964 600 050 intervencion@onda.es
  Cap de secció de Tresoreria Inmaculada Reboll Fernández 964 600 050 tesoreria@onda.es
  Cap de negociat de Tresoreria Concepción Campos Herrando 964 600 050 tesoreria@onda.es
  Urbanisme
  Cap de secció d'Urbanisme Carlos Castelló Grañana 964 600 050 urbanismo@onda.es
  TAG de Medi ambient Inmaculada Escrig Gisbert 964 600 050 medioambiente@onda.es
  Cap de secció de l'Oficina Tècnica Salvador Forés Furió 964 600 050 urbanismo@onda.es
  Cap de secció de Via Pública José Luís Ginés Porcar 964 600 050 viaspublicas@onda.es
  Comerç, Turisme i Ocupació
  Cap de secció de Comerç, Turisme i Ocupació Rosana Capilla Martínez 964 600 050  
  Museus
  Director de Museus Cap de secció de Patrimoni Vicent Estall i Poles 964 770 873  
  Esports
  Tècnic d'Esports Francisco Sala Gelardo 964 771 193 deportes@onda.es
  Educació i Normalització
  Tècnica d'Educació i Normalització Lingüistica Remei Santos Artero 964 771 193 educacio@onda.es
  Cultura
  Técnica Mitjana de Cultura Caridad Isabel Álvaro Martí 964 771 193 cultura@onda.es
  Biblioteques
  Tènic Mitjà de Biblioteques Josep Daràs Daràs 964 771 193 biblioteca@onda.es
  Festes
  Gestora de Protocol i Festes Amparo Ramos Pérez 964 600 050 festes@onda.es
  Serveis socials
  Directora de l'Equip social de base dels Serveis Socials Raquel Herrero Monferrer 964 602 858  
  Psicòloga --    
  Directora del CEAM Gumersinda Ana García López 964 602 854  
  Policía Local
  Comisari-cap de la Policia Local Miguel Ángel Izquierdo Medrano 964 772 116 @onda.es
         
         

  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 7. Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats públics

  Autoritzacions de compatibilitat que afecten els empleats públics

  a) Empleats públics

  1. Plácido Salvador Pérez
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple de 31/10/1991
   2. ACTIVITAt: Exercici lliure de la professió d'arquitecte tècnic
   3. LIMITS: L'activitat s'exercirà fora del terme municipal d'Onda i fora de l'horari de treball com a funcionari.
  2. José Luís Ginés Porcar
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple de 27/10/1994
   2. ACTIVITAT: Exercici lliure de la professió d'enginyer tècnic industrial
   3. LÍMITS: L'activitat s'exercirà fora del terme municipal d'Onda i fora de l'horari de treball com a funcionari, sense menyscapte dels seus deures com a funcionari i sense que l'activitat estiga relacionada directament amb la que desenvolupa a l'Ajuntament.
  3. Salvador Forés Furió
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple de 28/1/2002
   2. ACTIVITAT: Exercici lliure de la professió d'arquitecte
   3. LÍMITS: No podrà exercir l'acompliment de l'activitat privada d'arquitecte, siga per compte propi o sota la dependència o el servei d'entitats o particulars, en els assumptes en què estiga intervenint, haja intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per raó del lloc públic que ocupa. S'inclouen especialment d'aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones als qui estiga obligat a atendre en l'acompliment del lloc públic.
  4. Carlos Castelló Grañana
   1. RESOLUCIÓ: Acuerdo de Ple de 29/1/2007
   2. ACTIVITAT: Professor associat al departament de Dret Administratiu de la Universitat Jaume I
   3. LÍMITS: Sempre que no supose modificació de la jornada de treball ni de l'horari dels dos llocs, que la quantitat pescebuda per aquests dos llocs no supere la corresponent al principal, estimada en règimen de dedicació ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del grup A, i que l'exercicic del lloc nou no menyscabe el cmpliment estricte dels seus deures o comprometa la seua imparcialidad o dependència.
  5. Andrés Vicente García García
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple de 13/12/2011
   2. ACTIVITAT: Exercici del lloc d'interventor del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
   3. LÍMITS: La compatibilitat s'autoritza per a l'exercici d'activitats d'assessorament en el Consorci que no corresponguen a les funcions del personal adscrit a aquest. No suposarà modificació de jornada de treball ni d'horari, i es condiciona al seu compliment estricte en tots dos llocs
  6. Carlos Forés Furió
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple d'11/4/2018
   2. ACTIVITAT: Exercici del lloc de secretari del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
   3. LÍMITS: La compatibilitat s'autoritza per a l'exercici d'activitats d'assessorament en el Consorci que no corresponguen a les funcions del personal adscrit a aquest. No suposarà modificació de jornada de treball ni d'horari i es condiciona al seu compliment estricte en tots dos llocs.
  7. Antonio Lecha Sangüesa
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple de 14/11/2018
   2. ACTIVITAT: Professor associat en el departament Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I
   3. LÍMITS: Sempre que no supose modificació de jornada de treball ni d'horari dels dos llocs, que la quantitat percebuda per aquests dos llocs no supere la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35% per als funcionaris del grup B, i que l'exercici del lloc nou no menyscabe el compliment estricte dels seus deures o comprometa la seua imparcialitat o dependència.
  8. Marc Ribera Giner
   1. RESOLUCIÓ: Acord de Ple de 13/2/2019
   2. ACTIVITAT: Professor associat en el departament d'Educació i Didàctiques Específiques de la Universitat Jaume I
   3. LÍMITS: Sempre que no supose modificació de jornada de treball ni d'horari dels dos llocs, que la quantitat percebuda per aquests dos llocs no supere la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35% per als funcionaris del grup B, i que l'exercici del lloc nou no menyscabe el compliment estricte dels seus deures o comprometa la seua imparcialitat o dependència

  b) Alts carrecs

  Cap


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 8. Plans i mapes estratègics, així com altres documents de planificació, especificant els seus objectius concrets, activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució. Documents que reflectisquen el seu grau de compliment i resultats, juntament amb els indicadors de mesura i valoració.

  L'Ajuntament d'Onda no realitza actualment plans i mapes estratègics.


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 9. Programes anuals i pluriennals, especificant els seus objectius concrets, activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució. Documents que reflecteixen el seu grau de compliment i resultats, juntament amb els indicadors de mesura i valoració

  Programes:


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 10. Nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, així com l'import de les seues retribucions

  Actualment existeixen dos llocs de treball reservats a personal eventual:

  Lloc Subgrup Total retribucions anuals Curriculum
  1. Cap de Gabinet de l'Alcaldia A1 35.263,76 € Adrian Beltran
  2. Assessor Cultural C2 22.349,92 € Maria Freire

  Fecha ultima actualización: 2020-05-22
 11. Relacions de llocs de treball, catàlegs o altres instruments de planificació de personal

  En l'enllaç següent s'exposa la informació relativa als llocs de treball (RPT) actualitzada de l'Ajuntament d'Onda, així com les bases que regeixen els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda  +info


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 12. Oferta d'ocupació pública incloent les seues convocatòries i estat de desplegament i execució o altres instruments semblants de gestió de la provisió de necessitats de personal

  En el següent enllaç s'exposa la informació relativa a l'oferta d'ocupació pública, així com a la informació sobre les convocatòries +info


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 13. Processos de selecció i provisió de llocs de treball

  En el següent enllaç es troba la informació relativa als processos de selecció actuals de l'Ajuntament d'Onda +info


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 14. Identificació de les persones que formen part dels òrgans de representació del personal i número persones que gaudeixen de dispensa total d'assistència al treball

  No hi ha cap persona que gaudeix de dispensa total d'assistència al treball

  Nomb Sindicat
  Cristina Muñoz Martínez CIAO
  Lucila Aguilella Falagán CIAO
  Inmaculada Navarro Mor CIAO
  Diego Medina Pérez SIPOL
  Esther Cifre Gallego SIPOL
  Joaquín Álvaro Félix UGT
  José David Laguía Donoso UGT
  José Manuel Aibar Aibar SPPLB
  Gumersinda Ana García López CCOO

  Distribució òrgans de representació

  [ ['Sindicat', 'Representants'], ['CIAO', 3], ['SIPOL', 2], ['UGT', 2], ['SPPLB', 1], ['CCOO',1] ]

   


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 15. Convenis col·lectius vigents i acords o pactes reguladors de les condicions de treball


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 16. Agenda institucional de l'alcalde

  Dins del Pla Municipal de Transparència i Participació, en aquesta web, podeu consultar un resum de l'agenda  pública de l'alcalde per als pròxims dies. Per a qualsevol consulta i contacte amb ell podeu demanar cita prèvia, els dimarts o divendres d'11 a 13 hores, a través del següent enllaç


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 17. Agenda institucional del Govern municipal

  L'agenda institucional d'està disponible en l'enllaç següent +info


  Fecha ultima actualización: 2020-01-30
 18. Informació de la publicitat exigida en la Llei 2/2015 de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana

  La informació de la Llei 2/2015 de la Generalitat Valenciana, està recollida en els diferents ítems d'aquest portal excepte l'especifica relativa a la Generalitat Valenciana


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 19. Informació estadística desagregada sobre el npmbre i distribució per organitzacions òrgans o entitats dels representants sindicals i unitaris dels empleats públics, detallant el crèdit horari anual de què disposen

  Cada representant sindical disposa d'un crèdit de 20 hores mensuals (240 hores anuals)

  Sindicat Delegats Anual Crèdit horari anual (h) Crèdit horari dispost (h)
  CIAO Delegats de personal funcionari 3 240 720 0
  SIPOL Delegats de personal funcionari 2 240 480 0
  UGT Delegats de personal funcionari 2 240 480 0
  SPPLB Delegats de personal funcionari 1 240 240 0
  CCOO Delegats de personal funcionari 1 240 240 0
  CCOO Delegats sindicals 1 240 240 0

  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 20. Ordes del dia de les sessions plenàries

  En l'enllaç següent situat en la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Onda podeu trobar els ordes del dia de les sessions plenàries +info 


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 21. Actes de les sessions plenàries

  En l'enllaç següent situat en la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Onda podeu trobar totes les actes de les sessions plenàries +info També podeu accedir a les videoactes de les sessions plenàries

  videoactas


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 22. Pla de control de l'absentisme


  Fecha ultima actualización: 2019-04-10