Informació de rellevància jurídica i patrimonial

Informació de rellevància jurídica i patrimonial Informació de rellevància jurídica i patrimonial

 1. Text complet de les ordenances, reglaments i altres disposicions municipals

  En el siguiente enlace puede encontrar la información enlace


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 2. Projectes d'ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter normatiu d'iniciativa municipal. Inclou les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració d'aquestes normes.

  Está información, si la hay, esta expuesta en el tablón de anuncios


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 3. Directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o per altres òrgans en la mesura que suposen una interpretació del Dret o tinguen efectes jurídics

  Aquest contingut està pendent de publicació


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 4. Documents que, d'acord amb la legislació vigent, hagen de ser sotmesos a un període d'informació pública durant la seua tramitació

  En el siguiente enlace puede encontrar la información solicitada enlace


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 5. Relació de béns immobles de propietat municipal o sobre els quals s'ostenta algun dret real, amb especificació dels béns d'especial valor o interés i indicant la seua ubicació si es tracta d'obres d'art; els immobles propis, arrendats o ocupats i/o adscrits per l'Ajuntament, indicant la funció a què estan destinats cadascun d'ells
 6. Parc mòbil municipal. S'indiquen les seues característiques i utilització, el quilometratge i les despeses que originen

  Relación de vehículos según el inventario municipal 


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 7. Beneficis, si n'hi ha, com ara telèfons mòbils, vehicles o targetes de crèdit, o l'accés gratuït o subvencionat a instal·lacions i serveis municipals, de què disposen el personal electe i altres empleats municipals; en aquest últim supòsit s'ha d'indicar únicament el grup o categoria

  No existen beneficios


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 8. Ordes del dia dels Plens municipals, actes íntegres dels Plens, ordes del dia de la Junta de Govern Local, amb caràcter previ a la celebració de les sessions, acords aprovats per la Junta de Govern Local (no procedeix la publicació de les seues deliberaciones llevat dels assumptes adoptats per delegació del Ple i fent la deguda dissociació de les dades protegides, especialment si hi ha acords de caràcter sancionador)

  En el siguiente enlace se encuentra la información solicitada enlace


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 9. Sesions plenàries gravades

  Las sesiones plenarias se pueden consultar en la siguiente dirección: videoacta.onda.es


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31