Contratación, convenios y subvenciones

Contractació, convenis i subvencions Contractació, convenis i subvencions

 1. Contractes formalitzats per l'Ajuntament d'Onda, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, duració, amb expressió de les pròrrogues, el procediment utilitzat per a la seua celebració, els instruments a través dels quals, si és el cas, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Contractes menors. Encàrrecs a mitjans propis amb el mateix abast, contractes deserts, resolts o declarats nuls, així com les revisions i cessions de contractes

  En l'enllaç següent podeu trobar tota la informació referent als contractes formalitzats per l'Ajuntament. Perfil de contractant


  Fecha ultima actualización: 2020-03-03
 2. Modificacions i decisions de desistiment i renúncia dels contractes assenyalats en el paràgraf a)

  En l'enllaç següent podeu trobar tota la informació referent als contractes formalitzats per l'Ajuntament. Perfil de contractant


  Fecha ultima actualización: 2020-03-03
 3. Perfil de contractant; composició de les Meses de contractació; expedients de contractació en licitació, amb la descripció del seu objecte; tramitació, procediment i criteris de valoració; documentació administrativa i tècnica; fases del procediment fins a la seua adjudicació (acords d'aprovació de l'expedient i adjudicació, actes de la mesa de contractació i document de formalització del contracte); referència de publicació en butlletins oficials, i qualsevol altra informació sobre la presentació de proposicions i avisos d'interés

  En l'enllaç següent podeu trobar tota la informació referent als contractes formalitzats per l'Ajuntament. Perfil de contractant


  Fecha ultima actualización: 2020-03-03
 4. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
 5. Relació dels convenis subscrits, amb esment de les parts signants, el seu objecte, duració, modificacions realitzades, obligats a la realització de les prestacions i, si és el cas, les obligacions econòmiques convingudes

  En l'enllaç següent de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Onda podeu trobar la informació referent als convenis subscrits enllaç


  Fecha ultima actualización: 2019-03-01
 6. Comandes de gestió signades, amb indicació del seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es realitzen amb esment dels adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i import d'aquesta.

  Partes firmantes (Excepto Ayuntamiento) Objeto Duración Obligaciones económicas Subcontrataciones
  Diputación Provincial de Castellón Gestión de cobro de:
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles
  • Impuesto sobre actividades económicas.
  • Recaudación ejecutiva del resto de arbitrios, tasas, valores, liquidaciones directas, contribuciones especiales y demás exacciones municipales.
  31/12 Prorrogas tácitas Tasa establecida en la Ordenanza fiscal no 7 reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público aprobada por la Diputación Provincial (BOP no 133 de 30/10/2007) Ninguna
  Diputación Provincial de Castellón Delegación de la gestión tributaria de los impuestos sobre Bienes Inmuebles y Actividades Económicas Indefinido Tasa establecida en la Ordenanza fiscal no 7 reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público aprobada por la Diputación Provincial (BOP no 133 de 30/10/2007) Ninguna
  Diputación Provincial de Castellón Gestión integral de los expedientes por las infracciones en materia de tráfico y seguridad vial y recaudación de las sanciones pecuniarias que se impongan. Del 23/06/2010 al 23/06/2015. Prórrogas tácitas anuales Compensación económica establecida en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión, inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público, de la Diputación Provincial. Ninguna

   


  Fecha ultima actualización: 2019-07-26
 7. Les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, beneficiaris i llistat de factures que les entitats subvencionades per l'Ajuntament presenten per a justificar-la, amb la deguda dissociació de dades quan siga procedent

  Podeu consultar aquesta informació dl portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones d'aquest Ajuntament


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 8. Llistat de factures fiscalitzades i comptabilitzades per l'Ajuntament

  La informació indicada es troba en el portal de Gobierno Abierto  de l'Ajuntament d'Onda. Des de l'enllaç següent podeu accedir a la informació de totes les factures fiscalitzades i comptabilitzades per l'Ajuntament enllaç


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31
 9. Llistat de proveïdors, licitadors i adjudicataris de l'Ajuntament

  La informació indicada es troba en el portal de Gobierno Abierto de l'Ajuntament d'Onda. Des de l'enllaç següent podeu accedir a la informació de totes les factures fiscalitzades i comptabilitzades per l'Ajuntament ordenades per beneficiari i per exercici enllaç


  Fecha ultima actualización: 2020-01-31