Derecho de acceso a la información pública

Dret d'accés a la informació pública

Qui pot sol·licitar informació pública?

Les persones físiques i jurídiques

Com se sol·licita informació pública?

Mitjançant una sol·licitud dirigida a l'òrgan al qual corresponga:

Quins requisits s'han de complir?

La sol·licitud dirigida a l'òrgan al qual corresponga ha d'incloure la següent informació:

  • Una descripció de la informació sol·licitada que siga suficient per a determinar el conjunt de dades o de documents a què es refereix
  • La identitat del sol·licitants
  • Adreça a l'efecte de notificació, preferentment electrònica

Si és el cas, el format preferit, electrònic o en suport paper per a la seua posada a disposició

Quan tindré una resposta?

 

Les sol·licituds d'accés seran resoltes en el termini màxim de 20 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre, que podrà prorrogar-se per igual període en el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada el requerisca. Aquesta ampliació serà notificada a la persona sol·licitant.

Si la informació sol·licitada ja ha sigut publicada, es comunicarà al sol·licitant en el termini màxim de 5 dies hàbils, el lloc concret de la web o portal de transparència on es trobe la informació i com pot accedir en ella, donant-se per finalitzat el procediment.

El sol·licitant podrà entendre desestimada la seua sol·licitud d'accés a la informació si no s'haguera dictat i notificat una resolució expressa en els terminis establits en aquesta Ordenança

Si vols més informació, consulta l'ordenança reguladora de Transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Onda.